Quy định về viết hoa trong văn bản hành chính

Quy định về viết hoa trong văn bản hành chính

Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong đó có Phụ lục IV quy định về viết hoa trong văn bản hành chính. Xin chia sẻ…
thông tư 22

thông tư 22

nhung-diem-moi-trong-thong-tu-22-ve-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc