Kế hoạch xây dựng thư viên đạt chuẩn

Kế hoạch xây dựng thư viên đạt chuẩn

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TIẾN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../KHXDTVC Quảng Tiến, ngày 27 tháng 8 năm 2016 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯ VIỆN TRƯỜNG TH QUẢNG TIẾN ĐẠT CHUẨN…