Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 10

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 10

UBND XÃ QUẢNG TIẾN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /BC- PCGD Quảng Tiến, ngày 12 tháng 11 năm 2016 BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ…