Tài nguyên

Lịch Sử

Lịch sử-Nước nhà bị chia cắt_lâm

Một số giải pháp giúp HS dân tộc thạo tiếng việt

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THẠO TIẾNG VIỆT Trọng Hóa là một trong những xã biên giới đa số người dân là người dân tộc thiểu số, dân trí còn thấp, kinh tế nghèo nàn, lạc hậu. Phần…